GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři webových stránek www.tovarnanavzpominky.cz pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři na základě zásad zpracování osobních údajů. Pro období od 1. 8. 2022 nabírá Tereza Drábková (IČ: 05452180) nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu. Tyto zásady jsou účinné od 1. 8. 2022 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). 

Informační povinnost

Tereza Drábková provozující e-shop Továrna na vzpomínky (dále jen „e-shop”), se sídlem Krnovská 14/13, 746 01 Opava-Předměstí, IČ: 05452180, (dále jen „Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje.  

E-shop zpracovává Vaše osobní údaje pouze na základě jednoho ze zákonných důvodů zpracování, a to buď:

  • z důvodu zpracování osobních údajů jež jsou nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro uzavření takové smlouvy, 
  • na základě oprávněného zájmu, tedy za účelem poskytnutí relevantního obsahu, který bude pro Vás zajímavý, kdy tyto údaje zpracováváme automaticky a pomoci cookies, anebo
  • informovaného souhlasu se zpracováním.

Vaše osobní údaje e-shop zpracovává především za účelem nákupu zboží a služeb, péče o zákazníky a marketingové činnosti. 

Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro uzavření takové smlouvy bude e-shop zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu. V případě osobních údajů, ke kterým byl udělen informovaný souhlas, tak tyto bude e-shop zpracovávat po dobu 7 let. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu info@tovarnanavzpominky.cz nebo dopisu na kontaktní údaje e-shopu dle bodu 1.

E-shop je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů poskytne e-shop na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům e-shopu a zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Účel zpracování osobních údajů - zasílání novinek

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává správce s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici výhradně pro své vlastní potřeby, a to za účelem nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, jak rovněž za účelem zlepšení nabídky služeb správce a komunikace mezi správcem a subjektem údajů, a to až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů nebo do doby ukončení činnosti. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správce, se sídlem Krnovská 14/13, 746 01 Opava-Předměstí, IČ: 05452180.  V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na e-shopu, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek www.tovarnanavzpominky.cz a pro účely internetové reklamy.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 1. 8. 2022 v případě, že bude pro správce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže správci svoji totožnost, následující práva. Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce: potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • fakturační adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt,
  • IP adresa,
  • Cookies.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zpracování objednávky pro prodej a zasílání obchodních nabídek Správce.

Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.

3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.