Reklamační řád

Ing. Tereza Drábková
IČ: 05452180
Lázeňská 297
763 14 Zlín
Neplátce DPH
(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.tovarnanavzpominky.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je vydán na základě obchodních podmínek prodávající.

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tedy
a) má vlastnosti, které byly mezi stranami ujednány, které jsou popsány na webovém rozhraní, nebo mohly být očekávány s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy;
b) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
c) vyhovuje požadavkům právních předpisů;
d) zboží se hodí k účelu, který uvádí prodávající, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
e) za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá jiné zboží, než jaké bylo mezi stranami sjednáno;
f) odpovídá jakosti, která byla sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
g) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba.

 

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

2.2. V případě, že bude zboží vyměněno či opraveno, neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

2.3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) odstranění vady
c) přiměřená sleva z kupní ceny
d) odstoupení od smlouvy

2.4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, náleží kupujícímu tato práva z vadného plnění:
a) odstranění vady
b) přiměřená sleva z kupní ceny

2.5. Kupující se povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu po zjištění vady na adrese elektronické pošty reklamace@tovarnanavzpominky.cz, případně na adrese Ing. Tereza Drábková, Továrna na vzpomínky, Krnovská 14/13, 746 01 Opava – Předměstí.

2.6. Při reklamaci kupující uvede své identifikační údaje, číslo objednávky, podrobný popis závady a právo z vadného plnění, které si zvolil. Kupující může využít vzorový reklamační protokol, který je přílohou tohoto reklamačního řádu. Současně kupující zašle reklamované zboží na adresu Ing. Tereza Drábková, Továrna na vzpomínky, Krnovská 14/13, 746 01 Opava – Předměstí. K zabalenému zboží kupující přiloží reklamační protokol a doklad o koupi zboží.

2.7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

2.8. Po uplatnění práva z vadného plnění prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, kdy bylo zboží doručeno prodávajícímu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání této opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.9. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě při převzetí věci věděl, vadu sám způsobil nebo uplynula záruční doba. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v době, kdy jej kupující převzal nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

V Opavě dne 29. 7. 2022